{"type":"txt","text":"DJ론대부중개업등록번호 2022-경남김해-0013","font_size":28,"font_weight":"bold","font_family_ko":"Noto Sans","font_family_en":"Noto Sans KR","color":"#000000","letter_spacing":0}
 • HOME
 • 상담신청
 • 금융상품
 • 고객센터
 • {"google":["Questrial","Noto Sans"],"custom":["Noto Sans KR"]}
  ×
   
   
  섹션 설정

  DJ론대부중개업등록번호 2022-경남김해-0013

   
   
  섹션 설정
  {"type":"txt","text":"B H 론","font_size":"22","font_weight":"bold","font_family_ko":"Noto Sans KR","font_family_en":"Noto Sans","color":"rgb(0, 0, 0)","letter_spacing":0}
 • HOME
 • 상담신청
 • 금융상품
 • 고객센터

 • 금융상품 안내

  - 무직자 대출

  대상    소득증빙이 어려운 무직자(4대보험 미가입자 가능)

  한도 100만원 ~ 최대 500만원까지

  금리   연 20%이내 (차등적용)

  기간    1개월 ~ 60개월까지

  빠른상담신청

  {"google":["Questrial"],"custom":["Noto Sans KR","Nanum Square"]}
  {"google":["Questrial","Noto Sans"],"custom":["Noto Sans KR","Nanum Square"]}
  {"google":[],"custom":["Noto Sans KR"]}